ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Juvenile And Family Court

การบริการ