Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Juvenile And Family Court
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร นำระบบ QR-Code มาให้บริการประชาชนimage
     เว็บไซต์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร
     แบบตอบรับการมาศาลของพยาน
     แบบร้องเรียนปัญหาร้องเรียน
     แบบสอบถามความประสงค์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
     แบบแสดงความประสงค์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี
     อัตราค่าส่งหมาย
     ระบบ CIOS
     ระบบติดตามสำนวนคดี
     แบบแจ้งผลการดำเนินการประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดพิมพ์คำพิพากษาหรือคำสั่งภายใน 7 วัน สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
     บริการจ่ายเงินในคดีผ่านระบบ KTB Corporate Online
     การยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว (ประกันตัว) และบังคับคดีผู้ประกัน