ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Juvenile And Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายมนต์ชัย โพธิ์ทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย คณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการศาลยุติธรรม จัดโครงการศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 7 โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ กิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพ กิจกรรมหลักสูตรช่างประจำบ้าน กิจกรรมหลักสูตรการทำอาหารและขนม กิจกรรมอบรมแนะแนวทางการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชนและกิจกรรมสรุปการเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชน ห้องคลองลาน อาคารอเนกประสงค์ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ