ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Juvenile And Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมโครงการอบรม ฝึกปฏิบัติ ทดสอบความรู้ และปฏิญาณตนผู้พิพากษาสมทบ

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ นายมนต์ชัย โพธิ์ทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นางสาวสุดาทิพย์ อำนวยพันธ์วิไล ผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการอบรม ฝึกปฏิบัติ ทดสอบความรู้ และปฏิญาณตน
ผู้พิพากษาสมทบ ในการนี้ มีคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๒๒ คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ โรงแรมสีหราช (บริษัทสีหลักษณ์ จำกัด) ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ