ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Juvenile And Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีทำบุญศาล

เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายมนต์ชัย โพธิ์ทอง
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย คณะผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอมยอมความและบุคลากรของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมจัดพิธีทำบุญศาล เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มาติดต่อราชการที่ศาล และผู้ร่วมพิธีร่วมปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ และฟังเทศน์เกี่ยวกับธรรมะในการทำงาน เพื่อให้บุคลากร
นำมาปรับใช้ในการทำงานรับใช้ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันสอดคล้องกับประธานศาลฎีกา “รักศาล ร่วมใจ รับใช้ประชาชน” ณ ห้องประชุมวังเจ้า ชั้น ๑ อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ