ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Juvenile And Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชน ครั้งที่ ๕

เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายมนต์ชัย โพธิ์ทอง
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย คณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการศาลยุติธรรม จัดโครงการศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชน ครั้งที่ ๕ โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด ๖ กิจกรรม ดังนี้ 
    กิจกรรมที่ ๑ หลักสูตรสร้างพลังใจ กิจกรรม My Idol โดย ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ เจ้าของกิจการโรงงานเฉาก๊วยชากังราว 
    กิจกรรมที่ ๒ หลักสูตรสถานการณ์โลกและเทคโนโลยี กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ โดยวิทยากรจากโรงงานเฉาก๊วยชากังราว ณ โรงงานเฉาก๊วยชากังราว 
    กิจกรรมที่ ๓ สถานการณ์โลกและเทคโนโลยี กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ ณ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
    กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมการอบรมแนะแนวทางการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชน ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ห้องคลองลาน อาคารอเนกประสงค์ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร
    กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมแจ้งผลการตรวจสุขภาพ แนะนำให้ความรู้ปัญหาด้านสุขภาพ ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ห้องคลองลาน อาคารอเนกประสงค์ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร
    และกิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมสรุปการเรียนรู้ และจดบันทึกในสมุดกิจกรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ห้องคลองลาน อาคารอเนกประสงค์ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ