ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Juvenile And Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ระเบียบ / ประกาศในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

ประกาศ : การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID-19) (ฉบับที่ 6)   ลงวันที่ 27 ก.ค. 64

 

ประกาศ : การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Disease : COVID-19) (ฉบับที่ 5)

 

ประกาศ : หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) (ฉบับที่ 2)  3 พ.ค. 64

 

ประกาศ : แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอให้ศาลควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชน ตามมาตรา 71 และคำร้องขอให้ศาลตรวจสอบการจับกมเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิด ตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และการขอปล่อยชั่วคราวในลักษณะการประชุมทางจอภาพหรือสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศอื่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)

 

ประกาศ : หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขเกี่ยวกับการใช้วิธีพิจารณาทางอิเล็กทรอนิกส์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID - 19)

 

ประกาศ : การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID-19) ฉบับที่ 4

 

ประกาศ : การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID-19) (ฉบับที่ 3)

 

มาตรการป้องกันและควบคุมการแพ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร

 

ประกาศ : การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID-19) (ฉบับที่ 2)

 

ประกาศ : การลดค่าใช้จ่ายของคู่ความในการดำเนินคดี เนื่องมาจากโรคระบาดโคโรนา

 

ประกาศ : แนวปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019